top of page

Головний офіс

 

 

Головний офіс ВСВП розташований у Дніпропетровському університеті  імені Альфреда Нобеля (див. duep.edu/ru), найстарішому центрі підготовки перекладачів у Дніпропетровському регіоні, яка проводиться з 1993 року. Завдяки зусиллям кандидата педагогічних наук, доцента Ніни Марківни Петренко в університеті була створена кафедра англійської філології та перекладу, науково-педагогічний склад якої вже 20 років забезпечує підготовку майбутніх перекладачів за освітньо-кваліфікаційними рівнями – магістр, спеціаліст та бакалавр філології.

Завдяки стрімкому розвитку ринкових відносин з іноземними партнерами у Дніпропетровському регіоні сформувалася потреба у кваліфікованих фахівцях з міжмовної та міжкультурної комунікації, які б на додачу до володіння професійно-орієнтованими мовними знаннями і вміннями, могли б також ефективно працювати з діловими партнерами при укладанні контрактів, організації виставок, ярмарків, налагоджуванні культурних зв’язків. Враховуючи згадану потребу, в Дніпропетровському університеті  імені Альфреда Нобеля розроблено концепцію підготовки бакалавра/спеціаліста/магістра іноземної філології, ґрунтуючись на змісті освітньо-професійної програми вищої освіти за фаховим спрямуванням 8.02030304 «Переклад», а також на основі аналізу теоретичних і практичних положень, напрацьованих вітчизняними і закордонними вченими і практиками. Особливістю згаданої концепції є розвиток фахової компетентності перекладача, що включає не тільки білінгвальний (обов’язкове володіння двома іноземними мовами) та перекладацький (здатність ефективно здійснювати усний та письмовий переклад) компоненти, але й достатній обсяг фонових знань у економічній, адміністративно-управлінській і правничій сферах, а також володіння відповідною термінологією в обох мовах, що задіяні до процесу перекладу. 

 

Для підвищення рівня комунікативної компетенції в іноземних мовах майбутніх перекладачів заохочують до складання відповідних міжнародних іспитів, зокрема, англійської (BEC (Business English Certificates), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English);  іспанської (DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera), французької (DELF – Diplôme d'études en langue française) та німецької (представництво DAAD) мов, надаючи допомогу студентам у підготовці до згаданих іспитів в межах спеціально організованих курсів. 

 

Майбутні перекладачі користуються перевагами наявних міжнародних зв’язків університету,  зокрема, складаючи міжнародні іспити з англійської мови в Британській Раді, а також проходячи там навчальну практику. Якісне стажування з англійської та німецької мов для викладачів і студентів пропонує й інший партнер університету – Вища школа бізнесу «WSB-NLU» (м. Новий Сонч, Польща).

 

Для підвищення ефективності навчання майбутніх перекладачів кафедра англійської філології та перекладу намагається не тільки використовувати існуючі  залучати до цього процесу не міжнародних зв’язків університету, а й залучає до навчального процесу провідних українських та зарубіжних фахівців. Зокрема, дієву участь у справі налагодження підготовки перекладачів в університеті бере президент ВСВП,  професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Л.М. Черноватий, який допоміг сформувати загальну концепцію навчання, а також щорічно читає курс з «Методики навчання перекладу у вищій школі». Відомий російський перекладач А.П.Чужакін (м.Москва) провів серію лекцій та семінарів з питань навчання усного перекладу, семінари та тренінги з інших аспектів перекладу і викладання іноземних мов для майбутніх перекладачів проводилися із участю директора мовного центру «СВІТ МОВ», члена Асоціації перекладачів України В.В. Резика, перекладача-синхроніста Н.Г. Гридасової та ін. Для налагодження належного рівня підготовки перекладачів з іспанської мови встановлено зв’язки з доктором філологічних наук, доцентом кафедри каталонської філології та загальної лінгвістики університету Балеарських островів (Майорка, Іспанія) Габріелем Сегі і Тробатом. 

bottom of page