top of page

2020

1. Volkova, N., Zinukova, N., Lebid, O. (2020). Cooperative learning as a means of forming students’ communicative skills. RevistaEspacios.Education, 41(02), 1-9.ISSN 0798 1015 (Scopus). P.1-9.

 

2018

1. Зінукова Н.В. (2018a). Експериментальна перевірка ефективності методики формування фахової компетентності усного перекладача у магістрів-філологів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Серія: Педагогіка і психологія, 53, 84-90.

 

2. Зінукова Н. В. (2018b). Професійна підготовка перекладача у закладах вищої освіти: формування фахової компетентності усного перекладача. Наукові записки, Серія: Педагогічні науки, 166, 114-120.

 

3.Зінукова Н. В. (2018c). Система вправ для навчання усного послідовного професійно орієнтованого перекладу. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Серія: Педагогічні науки, (1) 36, 111-122.

 

4. Зінукова Н. В. (2018d). Ератологічний аспект і критерії оцінювання якості усного послідовного професійно орієнтованого перекладу. Вісник Черкаського університету, Серія: Педагогічні науки, 7, 12-20.

 

5.Зінукова Н. В. (2018e). Теоретичне обґрунтування системи вправ для формування фахової компетентності в усному послідовному перекладі у зовнішньоекономічній сфері. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи, 60, 178-182.

 

6.Зінукова Н. В. (2018f). Модель формування фахової компетентності усного перекладача. Професійна освіта : проблеми і перспективи, 14, 10-17.

 

7. Зінукова Н. В. (2018g). Формування фахової компетентності усного перекладача у зовнішньоекономічній сфері: результати експерименту. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 1 (15), 113-120.

 

8.Зінукова Н. В. (2018 h). Типологія вправ для формування фахової компетентності в усному професійно орієнтованому перекладі.Іноземні Мови. № 4, 2018. - С. 26-36.

 

9. ЗінуковаН.В. (2018). Результати експериментальної перевірки ефективності методики навчання магістрів-філологів усного послідовного перекладу. Znanstvenamiseljournal. Pedagogical Sciences, 1 (16), 26-32.

 

2017

1.Зінукова Н.В. Кінцеві результати навчання та рівень компетентності випускник як складові системи забезпечення якості підготовки магістрів спеціальності «Переклад» // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Вип. 37-1, Том V (73): тематичний випуск «Вища освіта України у контексті  інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 374-384.

 

2.Зінукова, Н. В. (2017b). Сучасні реформи вищої освіти: професійні стандарти та кваліфікаційні рамки підготовки магістрів спеціальності «Переклад». Вісник КНЛУ,Серія: Педагогіка та психологія, 26, 43-62.

 

3. Зінукова, Н. В. (2017c). Кінцеві результати навчання та рівень компетентності випускник як складові системи забезпечення якості підготовки магістрів спеціальності «Переклад». Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 37-1, V (73), 374-384.

 

4. Зінукова, Н. В. (2017d). Формування фахової компетентності усного перекладача: сучасні методологічні підходи. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXVII (2), 53-61.

 

5. Зінукова, Н. В. (2017f). Структурні компоненти фахової компетентності перекладача: усний послідовний переклад. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Педагогічні науки: 4 (59), 205-211.

 

6. Зінукова, Н. В. (2017g). Методика формування фахової компетентності усного перекладача у магістрів-філологів: результати експериментальної перевірки. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXX (1),142-147.

 

7. Зінукова, Н. В. (2017h). Методична система формування фахової компетентності усного перекладача: цілі, підходи та принципи навчання здобувачів другого рівня освіти. Тематично-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. «Вища освіта України у контексті  інтеграції до європейського освітнього простору», 21(3), IV (78), 57-65.

 

2016

1. Zinukova N. Acquiring translation and interpreting competences: integrated approach // Іноземні Мови. Київ: «ТОВ Видавництво Ленвіт», № 3 (87), 2016. – С. 18-25.

 

2. Зінукова Н.В., Зірка В.В. Лексико-семантичні особливості термінів сполучень в англомовному діловому дискурсі та проблеми перекладу // Лінгвістика ХХІ століття. Національна Академія України, Центр наукових досліджень тавикладання іноземних мов. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, 2016. – С. 12-22.

 

3. Зінукова Н.В. Сучасні реформи вищої освіти: професійні стандарти та кваліфікаційні рамки підготовки магістрів спеціальності «Переклад» // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. № 25 (2016). Київ: «ТОВ Видавництво Ленвіт», 2016. – С.  25- 37.

 

2015

1. Зінукова Н.В., Зірка В.В. Функціональне використання мови у професійній діяльності: підготовка майбутніх перекладачів // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / НАН  України, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов, Київ: ЦНДВІМ, 2015. –  С. 53-58.

 

2. Zinukova N. Interaction of translation and interpreting competences in future interpreters’ training // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Hungary. III(34), Issue: 69, 2015. – P. 17-20.

 

2014

1. N. Zinukova. The problem of multilingual education and development of multilingual competence // Continuity and Change in Language and Culture. – Katowice, 6 June 2014.

 

2. Зінукова Н.В., Зірка В.В. Професійна та галузева орієнтація  у навчанні усного перекладу  // «Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи» / Збірник наукових праць ЦНДВІМНАН України. – К.: Логос, 2014. – С. 83-88.

 

3. Зінукова Н.В., Зірка В.В. Творческое письмо: обучение студентов составлению рекламных слоганов // Функциональная семантика и семиотиказнаковых систем: сборникнаучных статей: в 2 ч. / сост. В.Н.Денисенко, Е.А.Красина, Н.В.Новоспасская, Н.В.Перфильева. – М.: РУДН, 2014. – С. 72-81.

 

4. Зінукова Н.В. Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах: вимоги ринку перекладацьких послуг // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. № 2 (8). Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. - С.42-48.

 

5.Zinukova N. Integrated Methodological Model of Interpreters’ Training in Multilingual Society // Іноземні Мови. Київ: ТОВ Видавництво Ленвіт», № 4 (80), 2014. – С. 40-44.

bottom of page