top of page

Підручники та статті проф. Черноватого Л.М.

з проблем викладання перекладу 

I. Загальні

-I-

Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 376 с.

-II-

II. Методика викладання перекладу як наука

 1. Черноватий Л.М. Проблематика досліджень у галузі методики навчання перекладу як спеціальності / Л.М.Черноватий // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – № 635. – С. 192-197.

 2. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як наука  / Л.М.Черноватий // Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи : Колективна монографія / За ред. Л.М.Черноватого, О.А.Кальниченка та О.В.Ребрія. – Вінниця: Нова книга, 2013. – С. 389-415. 

 3. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — c.23-42.

-III-

III. Система підготовки перекладачів в Україні

 1. Черноватий Л.М. Шляхи оптимізації підготовки перекладачів в Україні / Л.М.Черноватий,  Т.В. Ганічева // Луцьк: Філологічні студії. – 2002. – № 2. – С.198-204.

 2. Черноватий Л.М. Загальні принципи підготовки перекладачів у вищих закладах освіти // Мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. "Нові горизонти та перспективи філол. науки та педагогічної практики", 25-26.11.2004 Дніпропетровськ: Вид-во Дніпр. ун-ту, 2004. – С. 115-117.

 3. Черноватий Л.М. Основні напрями підвищення якості підготовки перекладачів у вищих закладах освіти / Л.М.Черноватий // Міжн. форум "Мовна освіта: шлях до євроінтеграції", 17-18.03.05. – Київ: Ленвіт, 2005. – С. 11-12.

 4. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — C. 317-355.

 5. Черноватий Л. М. , Т.Б.Хомуленко. Система освіти  в Україні та навчання перекладу як спеціальності.Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій. – К. : Університет «Україна», 2014. Т. 1. – С. 441-450.

 6. Черноватий Л.М. Модель навчання майбутніх психологів фахової англомовної термінології на рівні магістратури. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов». – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015. – С.96-98.

 7. Chernovaty L. Translator Training: Kharkiv University Model. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей Х наук. конференції з міжнародною участю, 4-5 квітня 2019 р. Харків: Харківський нац. ун-т ім.  В. Н. Каразіна, 2019. С.26-27.

IV. Принципи побудови навчально-методичних матеріалів для підготовки перекладачів

-IV-
 1. Черноватий Л.М. Принципи побудови навчально-методичних матеріалів для підготовки перекладачів / Л.М.Черноватий // Вісник СумДУ. – Серія: Філологічні науки. – № 4 (50), 2003. – С. 230-234.

 2. Черноватий Л.М. Інтегративне формування фонових знань та термінологічних навичок у процесі підготовки перекладачів / Л.М.Черноватий // Зб. наук. пр.: Проблеми та перспективи формування національної гуманіт.-техн.еліти. – вип. 2 (6), НТУ "ХПІ", 2003. – с.492-501.

 3. Черноватий Л.М. Навчально-методичний комплекс для підготовки перекладачів з англійської мови / Л.М.Черноватий // М-али ІІІ Міжнарод. наук. конф. "Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?", 15-16 травня 2009 р. – Дніпропетровськ: Дніпр. ун-т економіки та права, 2009. – С. 26-29.

 4. Черноватий Л.М. Навчально-методичний комплекс для підготовки перекладачів з англійської мови / Л.М.Черноватий // Наукові записки Кіровоград.держ.пед.ун-ту ім. Володимира Винниченка, серія «Філол.науки (Мовознавство)». – 2010. – Вип.89 (1). – С. 5-13.

 5. Черноватий Л.М. Аспекти створення навчально-методичного комплексу для підготовки перекладачів з англійської мови / Леонід Черноватий // Науковий журнал «Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір». Серія: Філологічні Науки. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.– 2011, № 1. – С.  16-23.

 6. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — C.317-355.

 7. Черноватий Л.М. Комплексні вимоги до матеріалів для навчання майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Мат-ли IV міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу", 19-20.04.2007. – Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 88-89.

 8. Chernovaty L. Translator Training: Kharkiv University Model. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей Х наук. конференції з міжнародною участю, 4-5 квітня 2019 р. Харків: Харківський нац. ун-т ім.  В. Н. Каразіна, 2019. С.26-27.

 

 

 

V. Лінгвістичні основи

-V-
 1. Черноватий Л.М. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві синонімія й омонімія термінів у галузі прикладної лінгвістики та їх переклад / Л.М.Черноватий // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. Випуск 8, Донецьк: ДонНУ, 2003. – С.238-243.

 2. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — c.128-140.

 3. Черноватий Л.М. Однорідні члени речення у конфесійному стилі в англійській та українській мовах» / Л.М.Черноватий // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015, с. 347 – 350.

 4. Черноватий Л.М. Конфесійний стиль як елемент зіставної стилістики у змісті навчання майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти:: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р.НТУУ «КПІ». – К: КПІ, 2015.– С. 9 – 11.

 5. Черноватий Л.М. Засоби передачі однорідності у конфесійному стилі в англійській та українській мовах / Л.М.Черноватий // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — № 2 (80). — С. 110—115.

 6. Черноватий Л.М.  Зіставні характеристики однорідності у конфесійному стилі в англійській та українській мовах / Л.М.Черноватий // Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу — Житомир: ЖДПУ ім. Івана Франка,  С. 6—9.

 7. Черноватий Л.М. Порівняльні синтаксичні характеристики конфесійного стилю в англійській та українській мовах. Інноваційні технології у контексті іншомовноїпідготовки фахівця // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» [Електронний ресурс] – Полтава: ПолтНТУ, 2015, c.289-291. – Режим доступу до збірн.: http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*8801

 8. Черноватий Л.М. Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (частина І). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія» та «Методика викладання іноземних мов». – 2015. – Вип.82. – С. 21–29.

 9. Дроговоз І.В., Л.М.Черноватий. Синтаксично-стилістичні особливості конфесійних текстів у перекладах українською та англійською мовами. InStatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства. – Харків: НТМТ, 2015. –Вип. 16. – С. 45–54.

 10. Полякова А.О., Л.М.Черноватий. Лексико-стилістичні особливості афоризмів у перекладах Біблії українською та англійською мовами. InStatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства. – Харків: НТМТ, 2015. – Вип. 16. – С. 129–138.

 11. Сагун О.І., Л.М.Черноватий. Зіставні лексико-стилістичні ознаки крилатих висловів у біблійних текстах в українській та англійській мовах.InStatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства. – Харків: НТМТ, 2015. – Вип. 16. – С. 143–150.

 12. Симоненко А.О., Л.М.Черноватий. Співставні лексико-стилістичні характеристики текстів перекладу Біблії українською та англійською мовами. InStatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства. – Харків: НТМТ, 2015. –Вип. 16. – С. 150–159.

 13. Черноватий Л.М. Зміст навчання  майбутніх перекладачів зіставної стилістики англійської та української мов. Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2016. – Вип.144. – С.287 – 293.

 14. Черноватий Л.М. Повтор  як стилістична ознака конфесійного стилю в англійській та українській мовах. Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах  України. – Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2016. – С. 137-139.

 15. Черноватий Л.М. Засоби передачі однорідності у конфесійному стилів англійській та українській мовах. «Наукові записки».  Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – Кн.2. – С.85-91.

 16. Черноватий Л.М. Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (частина ІІ). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія» та «Методика викладання іноземних мов». – 2016. – Вип.83. – С. 168–177.

 17. Черноватий Л.М., К.В.Бугай. Порівняльні синтаксичні характеристики біблійних афоризмів в англійській та українській мовах як об’єкт навчання.Тези доповідей Міжуніверситетського круглого столу «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій» – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. –  С. 22-26.

 18. Черноватий Л.М. Зіставні ознаки біблійних афоризмів у перекладах українською й англійською мовами Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2018. Вип. 1 (15). – С. 348–352.

 19. Черноватий Л.М., К.В. Бугай. Порівняльні синтаксичні характеристики біблійних афоризмів в англійській та українській мовах як об’єкт навчання. Тези доповідей Міжуніверситетського круглого столу «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій» – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. С. 22-26.

 20. Бугай К.В., Черноватий Л.М. Порівняльні характеристики афоризмів в українському й англійському перекладах Старого Заповіту (Книги навчальні). In Statu Nascendi. 2018. Вип.18. С. 29-38.

VI. Перекладознавчі основи

-VI-
 1. Черноватий Л.М. Застосування конкретизації при перекладі текстів у галузях прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов / Л.М.Черноватий,  В.В.Авдєєва // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Вип. 4. Харків: Константа, 2003. – С. 120-125.

 2. Черноватий Л.М. Проблеми перекладу препозитивних атрибутивних конструкцій в англомовних науково-технічних текстах / Л.М.Черноватий,  Л.А. Корченкова // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Вип. 4. Харків: Константа, 2003. – С. 129-132.

 3. Черноватий Л.М. Проблеми перекладу заперечних конструкцій в публіцистичних текстах (на матеріалі британської преси) / Л.М.Черноватий,  М.А.Наумова // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Харків: Константа, 2006. – вип. 7. – с. 136-140.

 4. Шех В.Є. Проблеми транскодування біомедичних термінів / В.Є.Шех, Л.М. Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Харків: Константа, 2006. – Вип. 7. – С. 232-243.

 5. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — c.80-102.

 6. Черноватий Л.М. Зміст стратегій калькування і трансформації у перекладознавчому аналізі. Тези ІІ міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі». – Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2016. – С.30 – 33.

 7. Черноватий Л.М. Поняття «агенти перекладу» як компонент змісту навчання майбутніх перекладачів. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб.наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2016. – Вип. 33. – C.174-186.

 8. Черноватий Л.М. Поняття «полісистема» в сучасному західному перекладознавстві. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХV наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – С. 219-220.

 9. Черноватий Л.М. Динаміка ролі перекладної літературив полісистемі/ Л.М. Черноватий // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю«Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 234-236.

VII. Психологічні та психолінгвістичні основи

-VII-
 1. Черноватый Л.Н. Исследование организации иноязычной лексики в сознании субординативного билингва / Л.Н.Черноватый, Н.В.Рябых // Москва, ИНИОН, Реф. ук. "Новая сов. л-ра по общ. наукам / Языкознание, 1989. – № 8.

 2. Черноватый Л.Н. Структура иноязычного грамматического материала в сознании билингва / Л.Н.Черноватый, Е.В.Масленников // Вестник Харьк. ун-та. – 1990. – № 352.

 3. Черноватий Л.М. Джерела труднощів при навчанні майбутніх перекладачів спеціальних термінів (на матеріалі музикознавчої термінології) / Л.М. Черноватий, Н.О.Кукуєва // Вісник СумДУ. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – – № 6(78). – С. 136-143.

 4. Chernovaty L. Developmental Aspects of Natural Translation Capacity in Early Bilingualism / L.Chernovaty, K. Luniova // Мат-ли VI міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу", 15-16.04.2011. – Вінниця: Нова книга, 2011. – С. 11-12.

 5. Черноватий Л.М. Експериментальне дослідження структури природної здатності до перекладу у ранньому білінгвізмі / Леонід Черноватий, Катерина Луньова // Наукові записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка, серія «Філол.науки (Мовознавство)». – 2012. – Вип.104 (1). – С. 84 – 95.

 6. Черноватий Л.М. Механізми й процедури у засвоєнні мовленнєвої та перекладацької діяльності / Леонід Черноватий // Фаховий та художній переклад: матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 квітня 2012 р./ за заг. ред.. А.Г.Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аргар Медіа Груп, 2012. – С.389 – 393.

 7. Черноватий Л.М. Когнітивні стратегії майбутніх перекладачів  в умовах ентропії / Леонід Черноватий // Наука і освіта (науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України, кафедра педагогічної та вікової психології Інституту психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – 2012. – С. 236 – 241.

 8. Черноватий Л.М. Джерела труднощів у процесі перекладу та когнітивні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності / Леонід Черноватий // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2012. – С. 238 – 249.

 9. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — c.43-79, 103-127.

 10. Leonid Chernovaty (2014). "Understanding the Translation Process: An important part of a Translator Trainers’ Professional Competence" inTRAlinea Special Issue: Challenges in Translation Pedagogy / Edited by: MariaPiotrowska&SergiyTyupa PermanentURL: http://www.intralinea.org/specials/article/2108

 11. Chernovaty, Leonid. The psycholinguistic basics of the pedagogic grammar theory. Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 23–24 жовтня 2015 року). Харків: Діса плюс, 2015, С.345-346.

 12. Chernovaty, L. Sight Interpreting Underlying Skills. Major Issues in Translation Studies and Translator/Interpreter Training. Abstracts of IX International Conference. 20-21 April 2017. V.N.Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2017.- P. 23-25.

VIII. Фонові знання

-VIII-
 1. Черноватий Л.М. Особливості навчальних матеріалів для підготовки перекладачів / Л.М.Черноватий // Вісник СумДУ. – 2002. – № 4 (37). – С.184-188.

 2. Черноватий Л.М. Фонові знання у галузі міфології як складова перекладацької компетенції / .М.Черноватий, Т.К.  Варенко // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 609. – С. 3-6

 3. Черноватий Л.М. Особливості інтерпретації міфологічних алюзій при перекладі / Л.М.Черноватий // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 611. – С. 7-10.

 4. Черноватий Л.М. Вплив структури фонових знань перекладача на інтерпретацію міфологічних алюзій / Л.М.Черноватий, Т.К.  Варенко // Вісник СумДУ. – Серія: Філологічні науки. – 2004. – № 4 (63). – С. 193-200.

 5. Черноватий Л.М. Проблеми формування фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий, Н.А.Якушева  // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Харків: Константа, 2007. – № 772. – С. 135-137. (біблійні алюзії).

 6. Черноватий Л.М. Проблеми формування предметного та термінологічного компонентів фахової компетентності майбутнього перекладача /  Леонід Черноватий, Марина Забігайло // Наукові записки. – Випуск 119. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013. – С.222 – 228. 

 7. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — C.155-168.

 8. Черноватий Л.М. Шляхи розширення діапазону фонових та термінологічних знань майбутніх перекладачів. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. – Київ: Кафедра, 2014, С.18-20.

 9. Черноватий Л.М., Ю.В.Купрієнко. Поняттєва схема як основа формування предметної та термінологічної складових фахової компетентності перекладачів галузевих текстів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія».– 2016. – № 1 (11). – С. 373 –378).

 10. Купрієнко Ю.В., Л.М.Черноватий. Методика поняттєвого аналізу галузевих текстів для формування предметної компетентності майбутніх перекладачів. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія, педагогіка, психологія. – 2017. – Вип.34. – С.322-328.

 11. Ніколаєва Є. Н., Черноватий Л. М. Предметні знання й термінологія у перекладі українською мовою англомовних текстів, які відносяться до послідовної моделі перекладу та розуміння галузевих текстів // In StatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства: збірник студентських статей. – Х. : НТМТ, 2017. Вип. 17. – С. 64–71.

 12. Skrypliova V., Chernovaty L. Subject knowledge and the translator’s competence. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей Х наук. конференції з міжнародною участю, 4-5 квітня 2019 р. Харків: Харківський нац. ун-т ім.  В. Н. Каразіна, 2019. С.123-124.

 13. Черноватий Л.М., Оганов В.А. Поняттєвий і термінологічний склад сфери методики навчання іноземних мов : тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти», 16 квітня 2019 р. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. С.183-188.

 14. Черноватий Л.М., Пелюхня П.Р. Предметні і термінологічні аспекти перекладу англомовного дискурсу у сфері контролю засвоєння іноземних мов : тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти», 16 квітня 2019 р. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. С. 175-179.

 15. Скрипльова В.В., Черноватий Л.М. Поняттєвий і термінологічний склад Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти : тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти», 16 квітня 2019 р. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. С. 158-162.

 

 

IX. Особистісна компетенція

-IX-
 1. Черноватий Л.М. Психологічні аспекти підготовки майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий, Т.В. Ганічева // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 611. – С. 224-227.

 2. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. —169-194.

X. Вправи

-X-
 1. Черноватий Л.М. Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу / Л.М. Черноватий // Вісник СумДУ. – 2002. – № 3 (36). – С. 101-105.

 2. Черноватий Л. М. Проблема типології вправ для навчання фахового перекладу / Л.М. Черноватий // Мат-ли IV Всеукр. наук. конф. "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу", 19-20.04.2007. Харків: НТМТ, 2007. – С. 147-149.

 3. Черноватий Л.М. Типологія вправ для формування навичок усного перекладу / Леонід Черноватий, Тетяна Ганічева // Лінгвістичні дослідження: Мат-ли Міжнар. наук.-метод. семінару "Актуальні проблеми сучасного художнього і галузевого перекладу", 16-17.02.07. – Вип. 6 Горлівка: ГДПІІМ, 2007. – С. 150-158.

 4. Черноватий Л.М. Основи розробки системи вправ для навчання професійно спрямованого письмового перекладу / Леонід Черноватий, Марія Волчанська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 6-7 (16-17). – С. 320-329.

 5. Черноватий Л.М. Навчання письмового перекладу: навички та уміння етапу аналізу тексту оригіналу і вправи для їх формування /  Леонід Черноватий / Філологічні трактати. – 2012. – Том 4. – №1. – с. 126 – 131.

 6. Черноватий Л.М. Cпіввідношення підсистем вправ для навчання перекладу з аркуша майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий. // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2012, с.6 – 9.

 7. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 141-154. 

 8. Черноватий Л.М. Система вправ для  навчання  перекладу з аркуша майбутніх філологів. Наукові записки. – Випуск 153. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, – 2017. –С.603-608.

 9. Черноватий Л.М., Н.М.Ковальчук. Система вправ і завдань для навчання усного послідовного перекладу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія» та «Методика викладання іноземних мов». – 2017. – Вип.86. – С.167-174.

 10. Черноватий Л.М. Система вправ і завдань для навчання абзацно-фразового усного послідовного перекладу. Нова філологія. – 2017. – Вип. 71. – С.147 – 154.

 11. Черноватий Л.М. Система вправ і завдань як категорія методики навчання перекладу. Іноземні мови. – 2018. – №. 2. – С.19 – 26.

 12. Chernovaty L.M., Kovalchuk N.M. Teaching non-fiction translation: the system of exercises and tasks. Advanced Education. 2019. Issue 12. P. 5-11 (Web of Science).

 

XI. Формування термінологічної складової перекладацької компетенції

-XI-
 1. Черноватий Л.М. Контрастивний аналіз як необхідна передумова навчання  термінологічної лексики майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий //  Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 229-234.

 2. Гайдабура І.А. Проблеми перекладу термінології, пов’язаної з президентськими виборами в Україні / І.А.Гайдабура, Л.М. Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Харків: Константа, 2006. – Вип. 7. – С. 37-44.

 3. Пахомова М.В. Гіпотетична перекладацька типологія англомовних економічних термінів / М.В.Пахомова, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей студентів. Харків: Константа, 2006. – Вип. 7. – С. 152-163.

 4. Світич О.Ю. Термінологічні особливості англомовних текстів фінансових документів / О.Ю.Світич, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Харків: НТМТ, 2007. – Вип. 8. – С. 119-126.

 5. Свинаренко Н.А. Структурно-семантичні характеристики англомовної географічної термінології та особливості її перекладу українською мовою / Н.А.Свинаренко, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Вип. 9. – Харків: НТМТ, 2008. – С. 81-86.

 6. Таран Ю.В. Прагматична типологія англомовної медичної термінології та особливості її перекладу українською мовою / Ю.В.Таран, Л.М. Черноватий  // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Вип. 9. –Харків: НТМТ, 2008. – С. 109-116.

 7. Черноватий Л.М.. Проблеми передачі вузькоспеціальної англомовної термінології українською мовою / Л.М.Черноватий, В.О.Шех // Наукові записки Кіровоградського держ.пед.ун-ту імені Володимира Винниченка. Серія: Філол.науки (Мовознавство). – 2009. – Випуск 81 (4). С. 109-116.

 8. Черноватий Л.М. Особливості перекладу англомовної громадсько-політичної термінології українською мовою / Л.М.Черноватий, Гайдабура І.А.  // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць Хмельницького нац. ун-ту. – 2009. – Випуск 4. – С. 244-247.

 9. Волкова О.О. Структурні характеристики англомовної термінології у галузі медіа-комунікації та особливості  її перекладу українською мовою / О.О.Волкова, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Вип. 11. –  Харків: НТМТ, 2010. – С. 18-25.

 10.  Колеснікова А.А. Афіксальна англомовна термінологія  у галузі медіа-комунікації та особливості її перекладу / А.А.Колеснікова, Л.М. Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Вип. 11. – Харків: НТМТ, 2010. – С. 56-60.

 11.  Мартинова А. В. Особливості перекладу українською мовою англомовної термінології у наукових статтях із перекладознавства 1960-1970-х років / А.В. Мартинова, Л.М. Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. _– Вип. 12. – Харків: NTMT, 2011. – C. 107-114.

 12.  Хохлова А. В., Л. М. Черноватий Особливості перекладу українською мовою англомовної термінології у наукових статтях із перекладознавства 1990-х років / А.В.Хохлова, Л.М. Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей.  – Вип. 12. – Харків: NTMT, 2011. – C. 189-196.

 13.  Черноватий Л. М. Особливості перекладу українською мовою англомовної термінології у наукових працях із перекладознавства 1980-х років / Л. М.Черноватий, А. В. Калачова // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей.  Вип. 12. – Харків: NTMT, 2011. – C. 201-210.

 14. Черноватий Л.М. Деякі особливості перекладу українською мовою англомовної термінології у наукових працях із перекладознавства 1980-х років / Л.М.Черноватий, А. Калачова // Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 2012. – Т.5 – С. 159-168.

 15. Черноватий Л.М. Типологія термінів як інструмент для визначення змісту навчання майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ "Київський ун-т", 2006. – № 40. – С. 41-44.

 16. Черноватий Л. М. Особливості перекладу англомовних військових термінів-українською мовою / Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. -  Дніпропетровськ: ДНУ, 2014, С.135-138.

 17. Сумнікова О.А., Черноватий Л.М. Англомовна термінологічна лексика, пов’язана з інформаційними технологіями, як об’єкт перекладу українською мовою.In StatuNascendi : Збірник наукових статей. – Вип. 15. – Харків: НТМТ, 2014. – С. 189-197.

 18. Баєва К.С., Черноватий Л.М. Особливості перекладу  українською мовою англомовних термінів у галузі юриспруденції / // In StatuNascendi : Збірник наукових статей. – Вип. 15. – Харків: НТМТ, 2014. – С. 9-18.

 19. Дубовик К.С., Черноватий Л.М. Проблеми перекладу українською мовою англомовних термінів-неологізмів у військовій галузі. In StatuNascendi : Збірник наукових статей. – Вип. 15. – Харків: НТМТ, 2014. – С. 79-90.

 20. Дикань Я.С., Черноватий Л.М. Термінологічні труднощі перекладу українською мовою англомовних текстів у галузі перекладознавства. In StatuNascendi : Збірник наукових статей. – Вип. 15. – Харків: НТМТ, 2014. – С. 53-60.

 21. Полтавець Ю.Д., Черноватий Л.М. Прагматичні аспекти перекладу українською мовою англомовних медичних термінів. In StatuNascendi : Збірник наукових статей. – Вип. 15. – Харків: НТМТ, 2014. – С. 145-151.

 22. Скібін І.А., Черноватий Л.М. Шляхи вирішення перекладацьких труднощів в процесі передачі українською мовою англомовних біологічних термінів. InStatuNascendi: Збірник наукових статей. – Вип. 15. – Харків: НТМТ, 2014. – С. 177-185.

 23. Черноватий Л.М., Ю.В.Купрієнко. Поняттєва схема як основа формування предметної та термінологічної складових фахової компетентності перекладачів галузевих текстів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія».– 2016. – № 1 (11). – С. 373 –378).

 24. Заря Д.В., Черноватий Л.М. Особливості перекладу українською мовою англомовної термінології у галузі управління фінансами підприємства // In StatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : Збірник студентських статей. – Х. : НТМТ, 2017. Вип. 17. – С. 24–32.

 25. Лондар О.О., Черноватий Л.М. Лексичні й екстралінгвістичні чинники в перекладі українською мовою англомовних текстів, що стосуються комунікативної моделі перекладу Даніеля Жіля // In StatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : Збірник студентських статей. – Х. : НТМТ, 2017. Вип. 17. – С. 38–44.

 26. Малявіна М.В., Черноватий Л.М. Термінологічний та екстралінгвістичний компоненти фахової компетентності у сферах інформаційної структури та вірності перекладу // In StatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства: Збірник студентських статей. – Х. : НТМТ, 2017. Вип. 17. – С. 44–51.

 27. Ніколаєва Є.Н., Черноватий Л.М. Предметні знання й термінологія у перекладі українською мовою англомовних текстів, які відносяться до послідовної моделі перекладу та розуміння галузевих текстів // In StatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства: збірник студентських статей. – Х. : НТМТ, 2017. Вип. 17. – С. 64–71.

 28. Панасенко А.М., Черноватий Л.М. Процедурні й декларативні знання у передачі українською мовою англомовної термінологічної лексики в контексті моделі зусиль та перекладу конференцій // InStatuNascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства: збірник студентських статей. – Х.: НТМТ, 2017. Вип. 17. – С. 72–79.

 29. Черноватий Л.М., Сирота Є.О. Особливості передачі українською мовою англомовних однослівних фармакологічних термінів. Тези доповідей Міжуніверситетського круглого столу «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій» – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. –  С. 26-30.

 30. Черноватий Л.М., Денчик О.О. Співвідношення способів перекладу українською мовою англомовних термінів у галузі  кіберправа. Тези доповідей Міжуніверситетського круглого столу «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій» – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. –  С. 18-22.

 31. Черноватий Л.М., Малявіна М.В. Структура англомовних термінів і способи  їх передачі українською мовою.Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – Серія: «Іноземна Філологія». – 2017. – № 50. – С. 156-165.

 32. Черноватий Л.М. Процедурні й декларативні знання при передачі англомовних термінологічних словосполучень у галузі перекладознавства / Л.М.Черноватий // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, – 2018. – С.429-435.

 33. Черноватий Л. М. Співвідношення способів перекладу при передачі англомовної галузевої термінології / Л. М. Черноватий // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України», 11-12 квітня 2018 р. Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, С. 107-109.

 34. Черноватий Л.М., Сирота Є.О. Особливості передачі українською мовою англомовних однослівних фармакологічних термінів. Тези доповідей Міжуніверситетського круглого столу «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій» – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. –  С. 26-30.

 35. Денчик О.О. , Черноватий Л.М.  Переклад українською мовою англомовних термінів у галузі кіберправа. In Statu Nascendi. 2018. Вип.18. С. 77-83.

 36. Драч Ю.С., Черноватий Л.М.  Порівняльні характеристики передачі біблійних власних назв англійською й українською мовами. In Statu Nascendi. 2018. Вип.18. С. 90-97.

 37. Сирота Є.О., Черноватий Л.М. Вплив структури англомовних фармакологічних термінів на вибір способу їх перекладу українською мовою. In Statu Nascendi. 2018. Вип.18. С. 223-228.

 38. Черноватий Л.М. Способи перекладу англомовної галузевої термінології. Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики”. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 29-30 листопада 2018 року. С. 107-109.

 39. Черноватий Л.М. Особливості перекладу українською мовою  англомовних термінологічнихсловосполучень у сфері лінгводидактики. Англістика та американістика. 2019. Вип. 16. С.130-136.

 40. Черноватий Л.М. Співвідношення способів перекладу англомовної термінології у сфері фінансів підприємства. Наукові записки. Вип. 153. Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2019. Вип. 175. С.662-667.

 41. Пелюхня П.Р., Черноватий Л.М. Теоретичні основи класифікації англомовних та українськомовних термінів у сфері лінгводидактики. StudiaPhilologica (Рівненський держ. гуманітарний університет). 2019. Вип. 3. С. 130-137.

 42. Черноватий Л.М., Оганов В.А. Поняттєвий і термінологічний склад сфери методики навчання іноземних мов : тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти», 16 квітня 2019 р. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. С.183-188.

 43. Черноватий Л.М., Пелюхня П.Р. Предметні і термінологічні аспекти перекладу англомовного дискурсу у сфері контролю засвоєння іноземних мов : тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти», 16 квітня 2019 р. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. С. 175-179.

 44. Скрипльова В.В., Черноватий Л.М. Поняттєвий і термінологічний склад Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти : тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти», 16 квітня 2019 р. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. С. 158-162.

 45. Бондаренко О. І., Черноватий Л. М. Залежність вибору способу перекладу англомовних термінів від їхньої структури (на матеріалі лінгводидактичної термінології). In Statu Nascendi. 2019. Вип.19. С. 27-33.

 46. Богданова Т. В., Черноватий Л. М. Переклад англомовних галузевих термінів українською мовою. In Statu Nascendi. 2019. Вип.19. С. 15-21.

 47. Двойніков С.Ю., Черноватий Л. М. Особливості  перекладу складних англомовних галузевих термінів і термінів-абревіатур. In Statu Nascendi. 2019. Вип.19. С. 46-52.

 48. Єськов С.С., Черноватий Л. М. Переклад англомовних галузевих термінологічних словосполучень. In Statu Nascendi. 2019. Вип.19. С. 71-76.

 

XII. Стратегії перекладу

-XII-
 1. Черноватий Л.М. Проблеми інтерпретації ускладнених текстів майбутніми перекладачами / Л.М.Черноватий // Нова філологія. – Зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – Вип. 28. – С. 257-262.

 2. Л.М.Черноватий. Моделі поведінки майбутніх перекладачів в умовах ентропії та шляхи підвищення ефективності навчання // Іноземні мови. – 2007. - №1. – С. 28 – 32.

 3. Баганча О.О. Залежність вибору перекладацьких трансформацій від структурних характеристик англомовної медичної термінології / О.О.Баганча, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi / Збірка наукових статей. – Вип. 9. – Харків: НТМТ, 2008. – С. 12-20.

 4. Черноватий Л.М. Проблема передачі імплікатур  тексту оригіналу у тексті перекладу  в парі "українська-англійська мова" Наукові записки. – Серія: Філологічні науки / Л.М.Черноватий // Наукові записки. – Вип. 95. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010.– С. 357-361.

 5. Черноватий Л.М. Стратегії майбутніх перекладачів при передачі імплікатур тексту оригіналу / Л.М.Черноватий // Мат-ли VIII Всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні, правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика", 28-29.04.2011. – Полтава: ПІЕП, 2011. – С. 65-66.

 6. Черноватий Л.М. Джерела труднощів у процесі перекладу та когнітивні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності / Леонід Черноватий // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2012. – С. 238 – 249.

 7. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — c.106-112.

 8. Черноватый Л. М.  Переводческие стратегии в условиях энтропии. Актуальные проблемы современного языкового образования: теория и практика. Current Issues in Foreign Language Education: Theory and practice: Воронеж: Издательский дом ВГУ. - 2014. - 430 с.

 9. Липко І.П., Черноватий Л.М. Стратегії майбутніх фахівців з міжнародного права при перекладі професійно орієнтованих текстів англійською мовою / І.П.Ліпко, Л.М.Черноватий // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції. – Харків: нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015, С.142-145.

 10. Chernovaty L. Future Translators’  Strategies in Ambiguous Contexts / Leonid Chernovaty // VIII наук. конф. з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», 23-24.04.2015. – Вінниця : Нова книга, 2015, C. 11-12.

 11. Chernovaty, Leonid. Causes of text misinterpretation and translator’s strategies under the conditions of ambiguity. Prekladakultura 5. – Nitra-Bratislava : Univerzita Konstantina Filozofa, 2015, PP.199-209.

 12. Черноватий Л.М. , Липко І.П. Співвідношення стратегій  перекладу та рівня перекладацької компетентності майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (Серія: педагогічні науки). – 2015. – Випуск 131. – С. 163-167. 

 13. Chernovaty L.M. Intralingual interference, background knowledge and source text interpretation in translation. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – 2015. – №27. – С. 136–144.

 14. Черноватий Л.М. Вплив особливостей тексту оригіналу на вибір стратегії  перекладу.  Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія, педагогіка, психологія. – 2017. – Вип.34. – С.292-300. 

 15. Черноватий Л.М. Зміст  навчання майбутніх філологів галузевого перекладу: компетентнісний підхід. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка». – 2017. - №4. – С. 126 – 134.

XIII. Галузевий переклад

-XIII-
 1. Niedzielski H. Linguistic and technical preparation in the training of technical translators and interpreters / Henry Niedzielski and Leonid Chernovaty // American Translators Association Scholary Monograph Series:  Amsterdam/ Philadelphia. – 1993. – Vol.VI. – P.123-149.

 2. Черноватий Л.М. Особливості організації навчання галузевого перекладу / Черноватий Л.М., Ребрій О.В., Бодаєв М.В., Веремей О.М. та ін. // In Statu Nascendi: Збірник наукових статей. – Харків: Константа, 2001. – Вип. 2. – С. 4-24

 3. Черноватий Л.М. Особливості англомовних галузевих текстів та зміст навчання майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий, О.Баганча, Ю. Таран // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції. – Київ: НАУ, 2008. – С. 190-195.

 4. Мірошніченко І.І. Прагматичні проблеми перекладу англомовних контрактів українською мовою / І.І.Мірошніченко, Л.М. Черноватий // In Statu Nascendi / Збірка наукових статей. – Вип. 9. – Харків: НТМТ, 2008. – С. 64-69.

 5. Л.М.Черноватий, Омелянчук О.О. Експериментальне навчання технічного перекладу / In Statu Nascendi: збірник наукових статей. – Харків: Константа, 2002. – вип.3. – с. 74-78.

 6. Черноватий Л.М. Зміст  навчання майбутніх філологів галузевого перекладу: компетентнісний підхід. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка». – 2017. - №4. – С. 126 – 134.

XIV. Особливості різних видів перекладу

-XIV-
 1. Черноватий Л.М. Особливості різних видів перекладу та зміст формування фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Наукові записки. – Вип. 75(5). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 22-26. (різниця між усним та письмовим перекладом).

 2. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — c.187-194.

 3. Черноватий Л.М., Ю.С.Драч. Особливості передачі українською мовою англомовних біблійних власних назв. Тези доповідей Міжуніверситетського круглого столу «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій» – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. –  С. 14-18.

 4. Черноватий Л.М. Проблеми передачі біблійних пропріатем в процесі перекладу англійською й українською мовами : тези доповідей міжнародної конференції «Переклад і мова : компаративні студії» (КНУ імені Тараса Шевченка), 227-28 березня 2019 року. Київ : Логос, 2019. С. 662-667.

 5. Черноватий Л.М. Особливості перекладу конфесійних текстів в англійській та українській мовах. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колективна монографія / за ред. К. І. Мізіна. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: ПП Щербатих О. В. 2019. С. 362-375.

 

-XV-

XV. Оцінювання перекладу

 1. Черноватий Л.М. Проблема оцінки якості фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Мат-ли V всеукр. наук. конф. "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу", 10-11.04.2009 р. – Харків: NTMT, 2009. – С. 23-25.

 2. Черноватий Л.М. Шляхи контролю компетенції  усного перекладу з аркуша з англійської мови на українську у майбутніх перекладачів / Леонід Черноватий, Марина Ігольнікова, Владислава Корнієнко // Філологічні трактати: науковий журнал. – Т. 1. – № 2. – 2009. – С. 160-167.

 3. Ігольникова М.П. Шляхи контролю фахової компетенції майбутніх перекладачів (на матеріалу усного перекладу з аркуша з англійської мови на українську) / М.П.Ігольникова, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей студентів. – Вип. 10. – Харків: НТМТ, 2009. – С. 38-45.

 4. Черноватий Л.М. Проблема оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів/ Леонід Черноватий //Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 848. – 2009. – С. 257-262.

 5. Черноватий Л.М. Проблеми оцінювання письмових перекладів майбутніх перекладачів з англійської мови на українську / Леонід Черноватий, Ольга Гінзбург // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Випуск 70. –2009, с. 231-235.

 6. Гінзбург О.М., Л.М.Черноватий Методика оцінювання якості письмових навчальних перекладів з англійської мови на українську у майбутніх філологів / О.М.Гінзбург, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей студентів. – Вип. 10. – Харків: НТМТ, 2009. – С. 24-29.

 7. Черноватий Л.М. Шляхи оцінювання письмових перекладів майбутніх перекладачів з української мови на англійську / Леонід Черноватий, Оксана Федоркова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика. – Вип. 10. Херсон: ХДУ, 2009. – С. 406-411.

 8. Федоркова О.О., Л.М.Черноватий Проблеми оцінювання письмових навчальних перекладів студентів з української мови на англійську / О.О.Федоркова, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей. – Вип. 10. – Харків: НТМТ, 2009. – С. 113-119.

 9. Хаперскова В.М. Контроль умінь усного послідовного перекладу з української мови на англійську студентів мовних спеціальностей / В.М.Хаперскова, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi / Збірник наукових статей студентів. – Вип. 10. – Харків: НТМТ, 2009. – С. 119-127.

 10. Черноватий Л.М. Контроль компетенції  усного перекладу з аркуша  майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Наукові записки. – Вип. 89 (1). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 35-40.

 11.  Черноватий Л.М. Стратегії перекладу і ступінь еквівалентності тексту оригіналу та тексту перекладу в анотаціях авторів українських дисертацій / Л.М.Черноватий, І.В.Левчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – Вип. 26. – С. 356-360.

 12. Черноватий Л.М. Дослідження ступеня відповідності тексту перекладу характеристикам тексту оригіналу в анотаціях авторів українських дисертацій / Леонід Черноватий / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірка наукових праць. – Вип.XV. – 2011. – с.344 – 349.

 13. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — c.228-242, 301-316.

 14. Черноватий Л. М. Оцінка компетенції  усного перекладу майбутніх філологів.Навчаємо іноземців: досвід, проблеми, перспективи: [колективна монографія]. – Дніпропетровськ: Адверта, 2014. — С. 87-96.

 15. Черноватий Л.М. Проблеми контролю усного навчального перекладу з аркуша майбутніх філологів. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – Кн. 2. – С.182 – 188.

XVI. Навчання усного перекладу

-XVI-
 1. Черноватий Л.М. Механізми прийняття рішень в усному перекладі / Леонід Черноватий // Українське мовознавство: міжвід. наук. зб. – Вип. 40/1. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 343-347.

 2. Черноватий Л.М. Дослідження психолінгвістичного змісту процесу усного перекладу з аркуша / Л.М.Черноватий // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 928.  – 2010. – С. 198-204.

 3. Черноватий Л.М. Cпіввідношення підсистем вправ для навчання перекладу з аркуша майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2012, с.6 – 9.

 4. Л.М.Черноватий. Вправи для навчання усного перекладу майбутніх філологів / Леонід Черноватий // Англістика та американістика. – 2012. – вип. 9. – С. 165 – 170. 

 5. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 252-316.

 6. Черноватий Л.М. Система вправ і завдань для навчання абзацно-фразового усного послідовного перекладу. Нова філологія. – 2017. – Вип. 71. – С.147 – 154.

 7. Черноватий Л.М., Липко І.П. Вплив стратегій перекладацького скоропису на якість усного послідовного перекладу. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2018. №51. С. 45-50.

 

XVII. Навчання перекладацького скоропису

-XVII-
 1. Черноватий Л.М. Вплив ступеня розвитку навичок скороченого запису майбутніх перекладачів на повноту фіксації суттєвої інформації тексту оригіналу  в усному послідовному перекладі / Леонід Черноватий, Євген Червінко // Збірка наукових праць Бердянського державного пед. університету. Серія «Педагогічні науки». – №1. – 2012. – с.305 – 310.

 2. Черноватий Л.М. Шляхи підвищення ефективності навчання перекладацького скоропису майбутніх філологів / Леонід Черноватий, Євген Червінко // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. Матеріали IV Всеукр. науково-практ. конф. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, 2012.– С. 8 – 11.

 3. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — C.291-299.

 4. Черноватий Л.М. Стратегії майбутніх перекладачів у застосуванні перекладацького скоропису  в усному послідовному перекладі /  Леонід Черноватий // Наукові записки. – Випуск 128. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С.297 – 302.

 5. Черноватий Л.М. Проблеми навчання перекладацького скоропису майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей XIV наукової конференції з міжнар. участю. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – С.242 – 243.

 6. Черноватий Л.М., Липко І.П. Вплив стратегій перекладацького скоропису на якість усного послідовного перекладу. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2018. №51. С. 45-50.

XVIII. Навчання письмового перекладу

-XVIII-
 1. Черноватий Л.М. Основи розробки системи вправ для навчання професійно спрямованого письмового перекладу / Леонід Черноватий, Марія Волчанська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 6-7 (16-17). – С. 320-329.

 2. Черноватий Л.М. Навчання письмового перекладу: навички та уміння етапу аналізу тексту оригіналу і вправи для їх формування /  Леонід Черноватий / Філологічні трактати. – 2012. – Том 4. – №1. – с. 126 – 131.

 3. Черноватий Л.М.   Співвідношення вправ для навчання професійно спрямованого письмового перекладу / Леонід Черноватий, Марія Волчанська // Вісник Харків.нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – 2012. – № 1022. – С. 158-166.

 4. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 195-251.

 

XIX. Навчання історії українського перекладу

-XIX-
 1. Олександр Фінкель – забутий теоретик українського перекладознавства / Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, В.О.Подміногін, О.А.Кальниченко,  В.Д.Радчук. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 440 с.

 2. Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу: Біографічно-бібліографічний та мистецький нарис / Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, О.А.Кальниченко та ін. (усього 8 осіб). – Вінниця: Нова книга, 2009. – 445 с.

 3. Кальниченко О.А., Полякова Ю.Ю. Українська перекладознавча думка 1920-х – початку 1930-х років: хрестоматія вибраних праць з перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" / Укладачі: Л. Черноватий, В. Карабан. – Вінниця: Нова книга,  2011. – 504 с.

 4. Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи : Колективна монографія / За ред. Л.М.Черноватого, О.А.Кальниченка та О.В.Ребрія. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 568 с.

 5. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Кальниченко О.А. та ін. (усього 8 осіб) Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу (видання друге). Вінниця: Нова книга, 2019. – 488 с.

XX. Фахова компетентність перекладача та її складові

-XX-
 1. Черноватий Л.М. Фахова компетентність перекладача, перекладацькі компетенції та зміст їх формування / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 169-194.

 2. Черноватий Л.М. Організація процесу формування фахової компетентності майбутнього перекладача / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 317-355.

 3. Черноватий Л.М. Зміст поняття «фахова компетентність перекладача»  як складової методики навчання / Л.М.Черноватий // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — № 2 (74). — С. 84—87.

 4. Chernovaty, L. Translator’scompetencecompositionasaprogrammeoftranslatortraining. Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С.5-6.

 5. Черноватий Л.М. Концептуальні й термінологічні аспекти змісту поняття «фахова компетентність перекладача». Наукові записки. – Випуск 136. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2015. – С.391 – 397.

 6. Черноватий Л.М. Складники фахової компетентності майбутніх перекладачів китайської мов. Науковий вісникПівденноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Серія «Педагогічні науки». – 2016. – №4 (111). – С.30 – 33.

 7. Chernovaty, Leonid. Translation competence, translator’s competence and modern developments in translation industry. Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії: Матеріали ІІ Всеукр. конференції, Дніпро, 7 жовтня 2016 р. – Дніпро: Ун-т імені Альфреда Нобеля, 2016, с.6-8.

 8. Skrypliova V., Chernovaty L. Subject knowledge and the translator’s competence. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей Х наук. конференції з міжнародною участю, 4-5 квітня 2019 р. Харків: Харківський нац. ун-т ім.  В. Н. Каразіна, 2019. С.123-124.

 9. Ohanov V., Chernovaty L. Translator’s professional competence and translator training. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей Х наук. конференції з міжнародною участю, 4-5 квітня 2019 р. Харків: Харківський нац. ун-т ім.  В. Н. Каразіна, 2019. С.96-97.

bottom of page