top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Зміст навчання перекладу

Склад фахової компетентності перекладача 

Anchor 7

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Фахова компетентність перекладача (ФКП)  та її складові (компетенції)

 • Види субкомпетенцій, що входять до компетенцій ФКП

 • Співвідношення компетенцій та субкомпетенцій ФКП у процесі навчання

 • Загальні принципи формування компетенцій та субкомпетенцій ФКП

 

 

Література

 

1. Вербицкая М.В. Компоненты и уровни переводческой компетенции / Мария Валерьевна Вербицкая, Максим Юрьевич Соловов // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 19. – Лингвистика и межкультурная коммуникация. –  2010. – №4. – с. 9 – 18. 

2. Гавриленко Н.Н. Обучение  переводу  в  сфере  профессиональной  коммуникации: Монография / Наталья Николаевна Гавриленко. - М. : РУДН, 2008. - 175 с.

3. Ганічева Т.В. Соціокультурний компонент перекладацької компетенції / Тентяна Вікторівна Ганічева // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – 2005. – № 5 (77). – С. 94-98.

4. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : [учеб. пособие] / В.Н.Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с.

5. Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе: Учебно-методическое пособие / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

6. Львовская З. Д. Современные проблемы перевода / Зинаида Давыдовна Львовская – М. :  Издательство ЛКИ, 2008. – 224 c.

7. Ольховська А. С. Проблеми змісту перекладацької компетенції / А. С. Ольховська // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім.  В. Винниченка. Серія : Педагогічні науки. –

8. Alves F. Modelling translator’s competence: Relevance and expertise under scrutiny / F. Alves, J. L. Gonçalves // Doubts and Directions in Translation Studies. – Amsterdam & Philadelphia : Benjamins, 2007. – P. 41-55.

9. PACTE 2005: Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues /  A. Hurtado A., Beeby, M. Fernández, O. Fox, I. Kozlova, W. Neunzig, M. Presas, P. Rodríguez, L. Romero //  Vol. 50. – N 2. – 2005. – P. 609-619.

10. Pym A. Redefining Translation Competence in an Electronic Age. In Defence of a Minimalist Approach / A. Pym // Meta: Translators’ Journal. – 2003. – Vol. 48, № 4. – P. 481–497.

11. Черноватий Л.М. Фахова компетентність перекладача, перекладацькі компетенції та зміст їх формування / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — С. 169–194.  

 

Зміст навчання перекладу на рівні бакалавра

Anchor 8

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Архітектоніка навчального плану для спеціальності «Переклад» на рівні бакалавра

 • Співвідношення різних видів перекладу у процесі навчання

 • Предметний зміст навчання

 • Шляхи координації дисциплін навчального плану майбутніх перекладачів

 

 

Література

 

1. Черноватий Л.М. Шляхи оптимізації підготовки перекладачів в Україні / Л.М.Черноватий,  Т.В. Ганічева // Луцьк: Філологічні студії. – 2002. – № 2. – С.198-204.

2. Черноватий Л.М. Загальні принципи підготовки перекладачів у вищих закладах освіти // Мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. "Нові горизонти та перспективи філол. науки та педагогічної практики", 25-26.11.2004 Дніпропетровськ: Вид-во Дніпр. ун-ту, 2004. – С. 115-117.

3. Черноватий Л.М. Основні напрями підвищення якості підготовки перекладачів у вищих закладах освіти / Л.М.Черноватий // Міжн. форум "Мовна освіта: шлях до євроінтеграції", 17-18.03.05. – Київ: Ленвіт, 2005. – С. 11-12.

4. Pym, A. Training translators – ten recurrent naiveties / A. Pym // Translating Today. – 2005. – N. 2. – P. 3-6.

5. Нелюбин Л.Л. Основы лингводидактической архитектоники курса перевода / Л.Л. Нелюбин // Переводоведческая лингводидактика. – М. : Флинт-Наука, 2009. – С. 47-54.

6. Черноватий Л.М. Організація процесу формування фахової компетентності майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — С. 317–355. 

Зміст навчання перекладу на рівні магістра

Anchor 9

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Архітектоніка навчального плану для спеціальності «Переклад» на рівні магістра

 • Співвідношення різних видів перекладу у процесі навчання

 • Предметний зміст навчання

 • Шляхи координації дисциплін навчального плану майбутніх перекладачів

 

 

Література

 

1. Черноватий Л.М. Шляхи оптимізації підготовки перекладачів в Україні / Л.М.Черноватий,  Т.В. Ганічева // Луцьк: Філологічні студії. – 2002. – № 2. – С.198-204.

2. Черноватий Л.М. Загальні принципи підготовки перекладачів у вищих закладах освіти // Мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. "Нові горизонти та перспективи філол. науки та педагогічної практики", 25-26.11.2004 Дніпропетровськ: Вид-во Дніпр. ун-ту, 2004. – С. 115-117.

3. Черноватий Л.М. Основні напрями підвищення якості підготовки перекладачів у вищих закладах освіти / Л.М.Черноватий // Міжн. форум "Мовна освіта: шлях до євроінтеграції", 17-18.03.05. – Київ: Ленвіт, 2005. – С. 11-12.

4. Pym, A. Training translators – ten recurrent naiveties / A. Pym // Translating Today. – 2005. – N. 2. – P. 3-6.

5. Нелюбин Л.Л. Основы лингводидактической архитектоники курса перевода / Л.Л. Нелюбин // Переводоведческая лингводидактика. – М. : Флинт-Наука, 2009. – С. 47-54.

6. Черноватий Л.М. Організація процесу формування фахової компетентності майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — С. 317–355.  

 

bottom of page