top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Зміст і методика навчання галузевого і науково-технічного перекладу

Відбір галузей для навчання

Anchor 12

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Місце перекладу текстів поза межами художньої літератури у змісті навчання перекладачів

 • Питома вага перекладу текстів поза межами художньої літератури у змісті навчання перекладачів

 • Відбір галузей для навчання перекладу текстів поза межами художньої літератури

 • Послідовність галузей у навчанні перекладу текстів поза межами художньої літератури

 • Методика навчання перекладу текстів поза межами художньої літератури

 • Система вправ для навчання перекладу текстів поза межами художньої літератури

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання перекладу поза межами художньої літератури в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання  

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1.  Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. Заведений / И.С.  Алексеева. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М. : Академия, 2008. – 368 с.   

2. Гавриленко Н.Н. Обучение  переводу  в  сфере  профессиональной  коммуникации: Монография / Наталья Николаевна Гавриленко. - М. : РУДН, 2008. - 175 с.

3. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : [учеб. пособие] / В.Н.Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с.

4. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л.К.Латышев, А.Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с.

5. Львовская З. Д. Современные проблемы перевода / Зинаида Давыдовна Львовская – М. :  Издательство ЛКИ, 2008. – 224 c.

6. Черноватий Л.М. Основи розробки системи вправ для навчання професійно спрямованого письмового перекладу / Л.М. Черноватий, М.Д.Волчанська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 6-7 (16-17). – С. 320-329.

7. Черноватий Л.М. Види перекладу, які доцільно включити до змісту й мети навчання майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад”.– Вінниця : Нова Книга, 2013. – С.181 – 186.

8. Черноватий Л.М. Особливості навчальних матеріалів для підготовки перекладачів / Л.М.Черноватий // Вісник СумДУ. – 2002. – № 4 (37). – С.184-188.

9. Черноватий Л.М. Фонові знання у галузі міфології як складова перекладацької компетенції / .М.Черноватий, Т.К.  Варенко // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 609. – С. 3-6

10. Черноватий Л.М. Особливості інтерпретації міфологічних алюзій при перекладі / Л.М.Черноватий // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 611. – С. 7-10.

11. Черноватий Л.М. Вплив структури фонових знань перекладача на інтерпретацію міфологічних алюзій / Л.М.Черноватий, Т.К.  Варенко // Вісник СумДУ. – Серія: Філологічні науки. – 2004. – № 4 (63). – С. 193-200.

12. Черноватий Л.М. Проблеми формування фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий, Н.А.Якушева  // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Харків: Константа, 2007. – № 772. – С. 135-137. (біблійні алюзії).

13. Черноватий Л.М. Проблеми формування предметного та термінологічного компонентів фахової компетентності майбутнього перекладача /  Леонід Черноватий, Марина Забігайло // Наукові записки. – Випуск 119. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013. – С.222 – 228. 

14. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — C.155-168.

15. Черноватий Л.М. Проблеми формування фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий, Н.А.Якушева // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Харків: Константа, 2007. – № 772. – С. 135-137. 

 

Формування термінологічної складової перекладацької компетенції

Anchor 13

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Відбір галузей, що є джерелами термінології

 • Відбір термінології для навчання

 • Методика навчання термінології

 • Система вправ для навчання термінології

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання перекладу термінології в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання  

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Кияк Т.Р. Л.М. Перекладознавчі та термінологічні проблеми фахових мов / Т.Р.Кияк // Мат-ли IV міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу", 19-20.04.2007. – Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 53-54.

2. Kyiak T.R. Curriculum subjects coordination as a tool of translator’s professional competence development / Taras Kyiak // Major Issues in Translation Studies and Translators‘/ Interpreters‘ Training. – Abstracts of VІ International Conference (held on April 19-20, 2011 at V.N.Karazin Kharkiv National University). – P. 18-19.

3. Черноватий Л.М. Контрастивний аналіз як необхідна передумова навчання  термінологічної лексики майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий //  Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 229-234.

4. Черноватий Л.М. Проблеми передачі вузькоспеціальної англомовної термінології українською мовою / Л.М.Черноватий, В.О.Шех // Наукові записки Кіровоградського держ.пед.ун-ту імені Володимира Винниченка. Серія: Філол.науки (Мовознавство). – 2009. – Випуск 81 (4). С. 109-116.

5. Черноватий Л.М. Особливості перекладу англомовної громадсько-політичної термінології українською мовою / Л.М.Черноватий, Гайдабура І.А.  // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць Хмельницького нац. ун-ту. – 2009. – Випуск 4. – С. 244-247.

6. Черноватий Л.М. Деякі особливості перекладу українською мовою англомовної термінології у наукових працях із перекладознавства 1980-х років / Л.М.Черноватий, А. Калачова // Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 2012. – Т.5 – С. 159-168.

7. Черноватий Л.М. Типологія термінів як інструмент для визначення змісту навчання майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ "Київський ун-т", 2006. – № 40. – С. 41-44.

bottom of page