top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Психолінгвістичні основи навчання перекладу (дослідження)

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

  • Процес перекладу (дії та операції, що здійснюються у процесі перекладу) 

  • Етапи перекладу та їх зміст

  • Когнітивні стратегії перекладу

  • Джерела виникнення труднощів у процесі перекладу

  • Способи подолання труднощів у процесі перекладу

 

 

Література

 

1. Влахов С. Непереводимое в переводе / С.Влахов, С.Флорин. – М. : 

2. Львовская З. Д. Современные проблемы перевода / Зинаида Давыдовна Львовская – М. :  Издательство ЛКИ, 2008. – 224 c.

54. Львовская З. Д. Теоретические проблемы перевода / Зинаида Давыдовна Львовская. –  М. : URSS, 2007. – 220 с.

3. Черноватий Л.М. Джерела труднощів при навчанні майбутніх перекладачів спеціальних термінів (на матеріалі музикознавчої термінології) / Л.М. Черноватий,  Н.О. Кукуєва // Вісник СумДУ. – 2005.– № 6 (78). – С. 136-143

188

4. Черноватий Л.М. Проблема передачі імплікатур тексту оригіналу у тексті перекладу в парі «українська-англійська мови» / Л.М.Черноватий / Наукові записки Кіровоград.держ.пед.ун-ту ім. Володимира Винниченка, серія «Філол.науки (Мовознавство)». – 2011. – Вип.95 (1). – С. 357 – 361.

5. Черноватий Л.М. Проблеми інтерпретації ускладнених текстів майбутніми перекладачами / Л.М.Черноватий // Нова філологія. – Зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – Вип. 28. – С. 257-262.

6. Черноватий Л.М. Проблеми формування фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий,  Н.А.Якушева // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – Харків : Константа, 2007. – № 772. – С. 135-137.

7. Черноватий Л.М. Типологія термінів як інструмент для визначення змісту навчання майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. –Київ : ВПЦ «Київський ун-т», 2006. – № 40. – С. 41-44.

bottom of page