top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Методика навчання усного перекладу

Методика навчання усного перекладу з аркуша 

sight-translation

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Зміст перекладу з аркуша: вербальні та/або ментальні дії майбутніх перекладачів у процесі перекладу з аркуша

 • Етапи усного перекладу з аркуша та їх зміст

 • Навички та уміння усного перекладу з аркуша

 • Вправи для навчання  усного перекладу з аркуша

 • Питома вага усного перекладу з аркуша в курсі навчання усного перекладу та динаміка її змін протягом навчання  

 • Оцінювання усного перекладу з аркуша та динаміка її змін протягом навчання

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання перекладу з аркуша в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С.  Алексеева. – СПб. : Союз, 2004. – 288 с.

2. Жаркова Г.Г. Психолингвистическая модель перевода с листа и ее методическая реализация /  Г.Г. Жаркова // Переводоведческая лингводидактика. – М. : Флинт-Наука, 2009. – С. 126-141.

3. Ігольникова М.П. Шляхи контролю фахової компетенції майбутніх перекладачів (на матеріалі усного перекладу з аркуша з англійської мови українською) / М.П.Ігольникова, Л.М.Черноватий // In Statu Nascendi. – Вип.10. – Харків : НТМТ. – 2009. – С.38-45.

4. Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе: Учебно-методическое пособие / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

5. Ольховська А. С. Посібник для  навчання майбутніх філологів передачі імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української мови на англійську (категорія означеності/неозначеності): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю „Переклад” (англійська мова) / А. С.Ольховська – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 60 с.

6. Соколова В.В. Система вправ для формування усної англомовної перекладацької компетенції майбутніх філологів / В.В.Соколова // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. – Х. : НТМТ, 2007. – С. 125-126

7. Черноватий Л.М. Типологія вправ для формування навичок усного перекладу / Л.М.Черноватий, Т.В. Ганічева // Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу. – Горлівка: ГДПІІМ, 2007. – Вип.6. – С. 150-158.

8. Черноватий Л.М. Дослідження психолінгвістичного змісту процесу усного перекладу з аркуша / Л.М.Черноватий // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 928.  – 2010. – С. 198-204.

9. Черноватий Л.М. Cпіввідношення підсистем вправ для навчання перекладу з аркуша майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2012, с.6 – 9

10. Черноватий Л.М. Навчання усного перекладу / Л.М.Черноватий  // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — С. 252-316.

11. Brady M. Case Studies in Sight Translation / M.Brady // Aspects of English: Miscellaneous Papers for English Teachers and Specialists. – Udine: Campanotto, 1989. – P. 141–243.

12. Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training / D.Gile. –Amsterdam : Benjamins, 1995. – 277 p.

13. Lörscher, W. The Translation Process: Methods and Problems of its Investigation  / W. Lörscher // Meta. – Vol. 50. – N2. – 2005. – P. 597-608

14. Martin A. Teaching Sight Translation to Future Interpreters / A.Martin // Translation — the Vital Link. Proceedings of the 13th World Congress of FIT. – vol.1. – London : Institute of Translation and Interpreting, 1993. – P. 398–405.

Методика навчання усного перекладу з аркуша 

Методика навчання усного послідовного перекладу 

consecutive

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Зміст усного послідовного перекладу : вербальні та/або ментальні дії майбутніх перекладачів у процесі перекладу з аркуша

 • Етапи усного послідовного перекладу та їх зміст

 • Навички та уміння усного послідовного перекладу

 • Вправи для навчання  усного послідовного перекладу

 • Питома вага усного послідовного перекладу в курсі навчання усного перекладу та динаміка її змін протягом навчання  

 • Оцінювання усного послідовного перекладу та динаміка його змін протягом навчання 

 • Місце навчання перекладацького скоропису в курсі навчання усного послідовного перекладу

 • Методика навчання перекладацького скоропису

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання усного послідовного перекладу в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання  

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання  

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи 

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С.  Алексеева. – СПб. : Союз, 2004. – 288 с.

2. Ганічева Т.В. Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини : дис … канд..пед.наук: 13.00.02 / Тетяна Вікторівна Ганічева. – Харків, 2008. – 182 с. 

3. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : [учеб. пособие] / В.Н.Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с.

4. Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе: Учебно-методическое пособие / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

5. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л.К.Латышев, А.Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с.

6. Максімов С.Є. Навчання усного двостороннього перекладу як діяльності в умовах утрудненої багатомовної комунікації / Сергій Євгенович Максімов // Вісник Харк. нац. ун-ту ім.. В.Н.Каразіна.– 2007. – № 772. – С. 20-23

7. Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод / Р.К.Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1969. – 288 с.

8. Ольховська А. С. Посібник для  навчання майбутніх філологів передачі імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української мови на англійську (категорія означеності/неозначеності): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю „Переклад” (англійська мова) / А. С.Ольховська – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 60 с.

9. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Олександр Володимирович Ребрій / За ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 152 с.

10. Соколова В.В. Система вправ для формування усної англомовної перекладацької компетенції майбутніх філологів / В.В.Соколова // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. – Х. : НТМТ, 2007. – С. 125-126

12. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка переводчиков) / И.И.Халеева. – М.: Высш. шк, 1989. – 236 с.

13. Червінко Є. О. Вплив ступеня дотримання принципу вертикалізму у скорочених записах майбутніх перекладачів на якість усного послідовного перекладу / Є. О. Червінко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 6-7 (16-17). – С. 310–319.

14. Червінко Є. О. Вплив щільності скорочених записів майбутніх перекладачів на якість усного послідовного перекладу / Є. О. Червінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – № 2/2012. – С. 73–80

15. Черноватий Л.М. Вплив ступеня розвитку навичок скороченого запису майбутніх перекладачів на повноту фіксації суттєвої інформації тексту оригіналу  в усному послідовному перекладі / Л.М.Черноватий, Є.О. Червінко // Збірка наукових праць Бердянського державного пед. університету : Серія «Педагогічні науки». – №1. – 2012. – с.305 – 310.

16. Черноватий Л.М. Особливості різних видів перекладу та зміст формування фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Наукові записки. – Вип. 75 (5). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 22-26. 

17. Черноватий Л.М. Типологія вправ для формування навичок усного перекладу / Л.М.Черноватий, Т.В. Ганічева // Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу. – Горлівка: ГДПІІМ, 2007. – Вип.6. – С. 150-158.

18. Capaldo, S.  An Apology for Consecutive Interpretation / S. Capaldo // Meta. – 1980. – vol. 25. – N 2. – P. 244-248; 

19. Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training / D.Gile. –Amsterdam : Benjamins, 1995. – 277 p.

20. Lörscher, W. The Translation Process: Methods and Problems of its Investigation  / W. Lörscher // Meta. – Vol. 50. – N2. – 2005. – P. 597-608

21. Черноватий Л.М. Навчання усного перекладу / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 252-316.

 

Методика навчання синхронного перекладу 

simultaneous

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Зміст синхронного перекладу : вербальні та/або ментальні дії майбутніх перекладачів у процесі перекладу з аркуша

 • Етапи синхронного перекладу та їх зміст

 • Навички та уміння синхронного перекладу

 • Вправи для навчання  синхронного перекладу

 • Питома вага синхронного перекладу в курсі навчання усного перекладу та динаміка її змін протягом навчання 

 • Оцінювання синхронного перекладу та динаміка його змін протягом навчання

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання синхронного перекладу в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С.  Алексеева. – СПб. : Союз, 2004. – 288 с.

2. Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе: Учебно-методическое пособие / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

3. Ширяев А. Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода / А. Ф.Ширяев. – М.: Воениздат, 1979. – 183 с.

4. Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training / D.Gile. –Amsterdam : Benjamins, 1995. – 277 p.

5. Lörscher, W. The Translation Process: Methods and Problems of its Investigation  / W. Lörscher // Meta. – Vol. 50. – N2. – 2005. – P. 597-608

6. Черноватий Л.М. Навчання усного перекладу / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 252-316.

 

bottom of page